Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN dd.  3/12/2023

I. Definities: 

Verkoper:       WIJNHUIS JEURIS NV, met maatschappelijke zetel te Begijnhof 28, 3800, Sint-Truiden en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0475.637.718

Klant:              Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de Producten van de Verkoper aankoopt

Producten:     Alle Producten die door de verkoper te koop worden aangeboden op haar website www.theportugalcollection.be of in één van haar fysieke winkels. Producten worden slechts verkocht aan meerderjarigen.

Partij:             Koper of Verkoper        

Partijen:         Koper en Verkoper

II. Algemeen:

Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, orderbevestigingen  en facturen die worden uitgereikt door de Verkoper in het kader van een online of offline verkoop (aankoop in één van haar fysieke winkels) of op ieder moment wanneer dit uitdrukkelijk zo wordt aangegeven door de Verkoper. Afwijkende bepalingen zijn louter mogelijk mits een voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Verkoper.  

Deze verkoopsvoorwaarden vervangen alle voorgaande verkoopsvoorwaarden die door de Verkoper werden vermeld. De verkoopsvoorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten en zullen in geen geval van toepassing zijn.  

De eventuele nietigheid van een clausule van deze Verkoopsvoorwaarden heeft in geen enkel geval de nietigheid tot gevolg van de andere clausules. In een dergelijk geval zal door de Partijen gezocht worden naar een geldige clausule die de ongeldige clausule zal vervangen. 

Het plaatsen van een bestelling houdt de uitdrukkelijk aanvaarding in van deze verkoopsvoorwaarden inclusief het privacy beleid dat u kan raadplegen op www.theportugalcollection.be.

 III. Bestelling 

Een bestelling is steeds onderworpen aan de aanvaarding van de Verkoper. Wanneer de Koper een bestelling plaatst zal de Koper een orderbevestiging ontvangen. Deze orderbevestiging is slechts een bevestiging dat de bestelling goed door de Verkoper ontvangen werd. De bestelling dient op dat moment nog door de Verkoper aanvaard te worden en kan tot op het moment van uitreiking van de factuur nog worden geweigerd zonder opgave van reden. 

 Het uitreiken van een factuur door de Verkoper geldt als aanvaarding van de bestelling van de Koper.

IV. Levering:

Gratis levering in België vanaf 175 EUR

Bestellingen vanaf 175,00 EUR (incl. BTW) worden gratis door de leverdienst van de Verkoper bezorgd op het adres naar keuze van de Koper in België. Levering van de Producten gebeurt in principe 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling zolang de Producten beschikbaar zijn en/of tenzij schriftelijk anders tussen Partijen werd overeengekomen. 

Betalende levering 

Alle bestellingen onder de 175,00 EUR (incl. BTW) worden steeds door een koerierdienst geleverd. 

Bij dergelijke bestellingen worden volgende tarieven voor levering aangerekend: 

  • 13,31€ incl. BTW

De Verkoper doet steeds zijn uiterste best om de Producten binnen de vooropgestelde termijn te kunnen leveren aan de Koper. Indien de leveringstermijn niet gerespecteerd kan worden door de Verkoper zal de Verkoper de Koper hiervan tijdig op de hoogte brengen. Een overschrijding van een leveringstermijn door de Verkoper kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling. Voor spoedleveringen wordt best voorafgaandelijk eerst telefonisch contact opgenomen met de Verkoper.

 De Koper zorgt ervoor dat de Producten in ontvangst kunnen genomen worden op de plaats en het tijdstip van levering. Wanneer de Producten op de plaats en tijdstip van levering niet door de Koper in ontvangst kunnen genomen worden, onderneemt de Verkoper nog 2 pogingen. Indien de Producten op dat moment nog steeds niet in ontvangst kunnen genomen worden, wordt de bestelling terug gestockeerd bij de Verkoper. In geval de Koper dan opnieuw een levering wenst van de Producten, zal de verzending opnieuw moeten worden aangerekend. Zelfs in geval de bestelling initieel gratis was, zal er in dat geval een verzendingskost worden aangerekend zoals hierboven bepaald bij randnummer 8 of 9.  

 Vanaf het moment van levering op de door de Koper aangewezen plaats en tijdstip, draagt de Koper het volledig risico van verlies, beschadiging, diefstal en tenietgaan van de Producten. 

 De Koper dient de geleverde Producten bij ontvangst van de Producten te inspecteren. De levering wordt geacht correct te zijn indien de Koper de Verkoper hierover niet informeert binnen de zeven (7) werkdagen na aflevering van de Producten. 

V. Prijzen: 

De prijzen van de Producten worden weergegeven in de prijslijsten op de website van de Verkoper. De prijs wordt steeds weergegeven in euro, inclusief BTW en eventuele andere toepasselijke taksen of toeslagen die daarop van toepassing zullen zijn, tenzij anders vermeld wordt. Indien er bijkomende kosten gelden, zoals bijvoorbeeld leverings-, transport of verzendingskosten, zullen deze apart worden weergegeven.  

Indien de Verkoper per vergissing voor een bepaald Product een verkeerde prijs heeft vermeld, kan de Verkoper niet gehouden worden het Product tegen die prijs te leveren op voorwaarde dat de Verkoper de Koper hierover heeft verwittigd binnen de twee (2) werkdagen nadat de Verkoper de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. In geval van een tijdige verwittiging van de Verkoper over deze prijsvergissing heeft de Verkoper het recht de bestelling te annuleren op voorwaarde dat de Verkoper de Koper alle reeds gedane betalingen van deze bestelling terugbetaalt. 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen ten allen tijde eenzijdig aan te passen. Gelieve de prijslijst op de website steeds te raadplegen om de meest actuele prijzen te kennen.
Alle prijzen in de meest actuele prijslijst vervangen en vernietigen alle voorgaande prijzen. 

VI. Betaling: 

Online aankoop

De volledige betaling van de bestelling door de Koper gebeurt online op het moment van bestelling en wordt verzorgd door Ogone Payment Services. Enkel indien de voorraadadministratie vaststelt dat de door de Koper bestelde producten niet in voorraad zijn op het moment van bestelling, wordt de betaling automatisch uitgesteld en brengt de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte binnen de 2 werkdagen na de bestelling. 

Zoals reeds bepaald in III, wordt de bestelling pas effectief aanvaard nadat een factuur wordt uitgereikt door de Verkoper. Indien de bestelling na betaling toch niet aanvaard wordt door de Verkoper en de betaling dus reeds werd uitgevoerd, wordt het door de Koper betaalde bedrag dadelijk en minstens binnen de 7 werkdagen aan de Koper teruggestort. 

De Koper heeft steeds het recht om de Producten geheel of gedeeltelijk terug te sturen aan de Verkoper op voorwaarde dat de flessen ongeopend zijn en de capsule en het label van de flessen niet beschadigd werden. Indien de Producten geleverd werden in een originele doos van 6 of 12 flessen, behoudt de Koper tevens het recht om zelfs na het openen van de doos de ongeopende, onbeschadigde flessen met capsule en label terug te sturen aan de Verkoper. De Producten dienen in dat geval in dezelfde staat als bij ontvangst door de Koper te worden teruggestuurd naar de Verkoper in ieder geval binnen de drie (3) maanden na de factuurdatum. Het reeds betaalde bedrag door de Koper zal binnen de zeven (7) werkdagen na het opnieuw in ontvangst nemen van de Producten worden terugbetaald door de Verkoper voor zover de Producten in dezelfde staat worden teruggestuurd als bij ontvangst door de Koper. 

Offline aankoop

Voor iedere verkoop wordt een factuur uitgereikt op basis van de door de Koper verstrekte gegevens. Behoudens andersluidende vermelding zijn de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper en dit binnen de 30 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen. 

De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

Ieder bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een interest opbrengen van 1% per maand, waarbij iedere begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd. Bovendien is de Koper bij iedere laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en vaste vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het totale bedrag met een minimum van 250 EUR, zonder afbreuk te doen aan de verhaalbaarheid bij de Koper van kosten van een eventuele gerechtelijke procedure.

VII. Overmacht: 

Elke bestelling van Producten kan door de Verkoper met onmiddellijke ingang na eenvoudige schriftelijke melding en zonder schadevergoeding worden verbroken of de uitvoering ervan kan worden uitgesteld indien er zich een situatie van overmacht voordoet na de aanvaarding van de bestelling, zoals o.a. (doch niet limitatief): arbeidsgeschil, natuurramp, brand, mobilisatie, vordering, embargo, opstand, gebrek aan vervoermiddelen, algemeen bevoorradingsprobleem, beperking van werkgelegenheid en energie en elke andere niet door de Verkoper controleerbare gebeurtenis. Maakt eveneens een situatie van overmacht uit: de (tijdelijke) stopzetting van activiteiten door de fabrikant van (delen van) de Producten, alsook de invloed van wettelijke, reglementaire of andere regelgeving die verhindert dat bepaalde Producten niet langer geproduceerd of aangeboden kunnen worden.

 VIII. Geschillen:

 Deze verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. 

In geval van onenigheid omtrent een verkoop of deze verkoopsvoorwaarden, zal een dergelijk geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

IX. Privacy beleid:

 De Verkoper is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper. 

 Voor meer informatie over welke persoonsgegevens de Verkoper precies verwerkt van de Koper, waarom ze worden verwerkt, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten de Koper beschikt en hoe de Koper haar rechten kan uitoefenen, kan verwezen worden naar het privacy beleid [www.theportugalcollection.be]. Waarvan eveneens een kopie wordt toegevoegd aan de fysieke verkoopsvoorwaarden.

X. Wijzigingen:

De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging lopende de uitvoering van de bestelling brengt de Verkoper de gewijzigde tekst ter kennis van de Koper. Bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de veertien (14) dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Koper geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Koper voor de lopende bestelling.